CyberHosting

Vietnamese name file errors

I upload the zip file, inside the file name in Vietnamese - example: "ván gỗ.jpg"
I extracted the zip file and the "ván gỗ.jpg" file shows error name: v#U00e1n g#U1ed7.jpg.jpg
Image: https://imgur.com/a/ur630Tk

Comments

 • Oh lỗi này kỳ nhỉ, wp thì bác nên dùng plugin "File Renaming on upload" để tự động rewrite tên hình ảnh thành van-go.jpg ...

  Vừa thân thiện cho SEO và nhẹ cho webserver

 • Oh lỗi này kỳ nhỉ, wp thì bác nên dùng plugin "File Renaming on upload" để tự động rewrite tên hình ảnh thành van-go.jpg ...

  Vừa thân thiện cho SEO và nhẹ cho webserver

  vấn đề là ảnh họ up lên 3gb từ trước rồi nên không thể đổi được vì nó sẽ bị lỗi ngoài site hxhx
 • bồ nén và giải nén bằng lệnh unzip ấy
 • duy13 said:

  bồ nén và giải nén bằng lệnh unzip ấy

  giải nén qua command thì ok bác, nhưng không biết cyberpanel họ có sửa lỗi này để sau cho đỡ phiền ko
Sign In or Register to comment.
CyberPanel Discord

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!